Contact

It will be a pleasure to answer all your questions about Stacja Klasyki. Contact us via mailkontakt@stacjaklasyki.pl

or via the contact form


Receive our latest updates about our events, services and classic cars for sale


Administratorem danych osobowych jest Octane spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sadowej (05-092 Łomianki) przy ulicy Kolejowej 338, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000719327, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 1182165321 oraz REGON: 369340490, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 złotych.

W Polityce prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.